Nowości
 

W 1892 roku grono polskich inżynierów górników i hutników po raz pierwszy skupiło się wokół założonej przez siebie organizacji technicznej. Myśl zrodziła się w austriackim Leoben, gdzie na uniwersytecie technicznym studiowało wielu młodych ludzi pochodzących z ziem polskich, w czasach, gdy państwo polskie podzielone przez zaborców nie istniało.

W grudniu 1930 r. organizacja podzieliła się na dwa stowarzyszenia: górników i hutników. Powstałe Stowarzyszenie Hutników Polskich stanowiące pierwowzór SITPH przyjęło następujące główne cele zawarte w akcie erekcyjnym: integracja inżynierów narodowości polskiej żyjących i pracujących w trzech częściach kraju, rozwój przemysłu na terytorium byłego państwa polskiego, materialne, moralne i duchowe wspieranie członków Stowarzyszenia. Dzisiaj Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce obejmuje swoim obszarem działania przemysł wytwarzania i przeróbki metali, koksownictwo, materiały ogniotrwałe, jak również nowo powstałe małe i średnie przedsiębiorstwa gospodarcze i handlowe oraz placówki naukowe, badawczo-rozwojowe i projektowe. Stowarzyszenie liczy około 2 tys. członków skupionych w trzech terenowych oddziałach przemysłu żelaza i stali w Częstochowie, Krakowie i Dąbrowie Górniczej, oddziale branżowym Karbochemii oraz w kołach podległych bezpośrednio Zarządowi Głównemu w Katowicach.

Aktualnie celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie swoich członków wobec władz administracyjnych przemysłu różnego szczebla, rozwijanie i promowanie branży a także rola opiniotwórcza w jej transformacji. Działające w Stowarzyszeniu komitety naukowo-badawcze organizują samodzielnie lub przy współudziale krajowych czy zagranicznych placówek naukowych specjalistyczne imprezy naukowo-techniczne, jak: konferencje naukowo-techniczne seminaria branżowe dla kadry inżynieryjno-technicznej sympozja z udziałem firm zagranicznych konkursy wszelkiego rodzaju szkolenia. Proponowane imprezy stwarzają członkom możliwość poznania aktualnych zagadnień istotnych dla poszczególnych branż w zakresie wdrażania postępu technicznego i technologicznego, restrukturyzacji, marketingu, jakości wyrobów, zagadnień prawnych oraz ochrony środowiska, co nabiera szczególnego znaczenia w obliczu zachodzących zmian społeczno-gospodarczych i struktury właścicielskiej w Polsce i na świecie. 

Ważnym fragmentem aktywności jest Zespół Rzeczoznawców przy Zarządzie Głównym w Katowicach oraz Zespół Usług Technicznych w Częstochowie, które, posiadając wielu specjalistów uznawanych przez UNIDO, Bank Światowy i inne międzynarodowe organizacje, mogą rozwiązać każde zadanie z zakresu: - technologii i organizacji produkcji, - nowych uruchomień, - inżynierii materiałowej, - oszczędności energii, - ochrony środowiska, - wdrażania systemów bezpieczeństwa i zapewnienia jakości. 

Aktywność wydawnicza Stowarzyszenia przejawia się poprzez wydawanie periodyków i wydawnictw książkowych.